strona główna

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2019/2020

Nelly Abong - przewodnicząca
Tadeusz Jan Wawrzyniak - zastępca przewodniczącej
Zofia Miler - zastępca przewodniczącej, skarbnik
członkowie prezydium:
Anna Maria Bartkowiak
Szymon Bocian


Prezydium Samorządu Uczniowskiego

2016/2017

Przewodnicząca - Emilia Kamieniarz
Zastępca przewodniczącej - Weronika Grajek
Sekretarz – Skarbnik - Weronika Rataj

Członkowie Prezydium:
1. Aleksandra Bartkowiak
2. Szymon Bocian
3. Nastazja Dubska


rada uczniów • regulamin

RADA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012


W dniu 27 października 2011r. w naszej Szkole odbyły się wybory do rady Uczniowskiej. Wybory przebiegały w dwóch etapach. W pierwszym każda z klas wybierała w wyborach tajnych jednego kandydata swojej klasy. W sumie więc, do II tury wystartowało 10 kandydatów. Można było głosować tylko na jedną osobę, stawiając przy jej nazwisku na karcie do głosowania znaczek - X . Prawo do głosowania mieli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Wszystkie oddane głosy tj.63 były ważne, po ich przeliczeniu przez komisję składającą się z uczniów klasy III c4, podano wyniki:

 • Przewodnicząca Rady - Michalina Bucher klasa III c6
 • Z-ca Przewodniczące - Zuzanna Mika klasa II c4
 • Z-ca Przewoniczącej - Alicja Kordusiak klasa I c6
 • Sekretarz - Marcelina Przybylska klasa VI c6
 • Członek - Alicja Przybylska klasa V c6początek strony • rada uczniów

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie


 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
 2. Reprezentantem ogółu uczniów w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego jest Rada Uczniów składająca się z pięciu uczniów wybranych w wyborach większością głosów. W skład Rady Uczniów wchodzą:
  • przewodniczący
  • 2 zastępców przewodniczącego
  • sekretarz
  • skarbnik.
  • Rada działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez ogół uczniów, a jej kadencja trwa 2 lata.
  • Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  • Samorząd uczniowski ma prawo przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących praw uczniów takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania i z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo do organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
Regulamin przygotowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1996/67/329, 106/496, 1997/28/153, 141/943, 1998/117/759, 162/1126, 2000/12/136, 19/239, 48/550, 104/1104, 120/1268, 122/1320, 2001/111/1194, 144/1615, 2002/41/362, 113/984, 141/1185) i Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony przez ogół uczniów na zebraniu organizacyjnym w dniu 24. 09. 2002 r.RADA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

Marika Apolinarska
przewodnicząca
Katarzyna Karolczak
zastępca
Izabela Stachowska
zastępca
Marta Handke
sekretarz
Wojciech Grycz
skarbnik

strona główna